V oblasti Správy nemovitostí zajišťujeme

 • Poskytování komplexních  služeb především pro Společenství vlastníků jednotek  ale i Bytová družstva. Veškeré služby od vedení podvojného účetnictví, vyúčtování služeb, zajištění povinných revizí, výběrových řízení, jednání u soudu a s úřady.
 • Poradíme Vám, jak založit Bytové družstvo nebo Společenství vlastníků jednotek, pomůžeme vyřídit úvěr, zajistíme opravy nemovitostí včetně pravidelných revizí, zajistíme vyúčtování služeb spojených s bydlením a to vše na velmi profesionální úrovni.
 • Na požádání se zúčastňujeme schůzky výboru nebo představenstva v domě.

V oblasti Poradenství zajišťujeme:

 • informace o obecně závazných předpisech, týkajících se bydlení
 • povinnosti nájemce a pronajímatele bytu
 • obecné informace o možnostech získání bytu
 • informace k vytváření fondu oprav a jeho užití

V oblasti Účetnictví a daně zajišťujeme:

 • vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
 • zpracování mzdové a personální agendy
 • zpracování daní
 • soudní znalec pro odvětví účetnictví
 • ekonomické poradenství
 • zpracování podnikatelských záměrů pro účely získání bankovních úvěrů nebo dotací a příspěvků z tuzemských fondů a fondů EU

V oblasti Bezpečnosti práce zajišťujeme:

 • Vypracování Seznamu a vyhodnocení rizik na pracovištích, v provozech a objektech klienta
 • Vypracování systému organizace, řízení a odpovědností na pracovištích, v provozech a objektech klienta
 • Vypracování harmonogramu kontrol technických a provozních zařízení
 • Provádění pravidelné kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti práce
 • Spolupráce při provádění prověrek bezpečnosti práce
 • Provádění školení na úseku  bezpečnosti práce (vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, řidiči referentských vozidel, obsluha řetězové pily atp.)
 • Zpracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků
 • Konzultační a poradenská činnost na úseku bezpečnosti práce

V oblasti Požární ochrany zajišťujeme:

 • Vypracování Požárně bezpečnostních řešení jako součásti projektové dokumentace, jako samostatného dokumentu a to pro stavby nové, pro stavební úpravy, rekonstrukce  atp. včetně  jejich projednání s Hasičským záchranným sborem
 • Výkon činností odborně způsobilé osoby podle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a  podle vyhlášky o požární prevenci 246/2001 Sb.
 • Zpracování  auditu stavu požární ochrany
 • Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Vypracován dokumentu Stanovení zabezpečení organizace požární ochrany
 • Vypracování dokumentu Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • Vypracování Místních provozních předpisů na úseku požární ochrany „na míru“ na provozy a činnosti klienta
 • Vypracování systému označení provozů a objektů klienta příslušnými výstražnými a tabulkami
 • Vypracování veškeré dokumentace požární ochrany (tj. zejména Požárních řádů, Požárních poplachových směrnic , Požárních evakuačních plánů, Řádů ohlašovny požárů atp.), její pravidelná kontrola a aktualizace
 • Provádění pravidelné kontrolní činnosti v  provozech a objektech  klienta z hlediska požární ochrany včetně  záznamů v Požární knize a návrhů na nutná opatření
 • Provádění školení požární ochrany všech druhů (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců atp.)
 • Provádění odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek a požárních preventistů
 • Konzultační činnost na úseku požární ochrany

V oblasti Revize elektro a hromosvody zajišťujeme:

 • revize el. zařízení - el. instalací - el.přípojek nn v objektech tř.A
 • revize el. spotřebičů – 2) el. strojů – 3) el. předmětů staveništního zařízení
 • revize vyhrazených el. zařízeních – mostových jeřábů, a ostat. zdvihadel
 • revize hromosvodů a uzemnění
 • revize a montáže EZS
 • školení dle paragrafu 50
 • Revize provádíme na základě živnost. listu a Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Institutem Technické Inspekce Praha.

Vypracování rev. zpráv vč. měřících metod je prováděno v souladu s platnými ČSN a používané měřící přístroje jsou pravidelně kalibrovány.

© Agentura Gama, s.r.o. | Rendla Jiří - jednatel firmy
Pod Hájem 277
267 01 Králův Dvůr

Tel.: +420 602 620 631
E-mail: jrendla@iol.cz